Λιπάσματα βιολογικής βάσης: Μια κίνηση προς την κυκλική οικονομία;

Δεκ 18, 2020 | Bιομάζα

Λιπάσματα βιολογικής βάσης: Μια κίνηση προς την κυκλική οικονομία;

Δεκ 18, 2020

Ο Aarthi Janakiraman, Διευθυντής Έρευνας, Χημικά και Προηγμένα Υλικά στο TechVision, Frost & Sullivan, αναλύει λιπάσματα βιολογικής βάσης και συλλογικά αν είναι πιθανή κίνηση προς την κυκλική οικονομία.

Η κλιματική αλλαγή, ο αυξανόμενος πληθυσμός, οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι, η υποβάθμιση της γης είναι προκλήσεις που εκτείνονται σε χώρες και ηπείρους. Διάφορα παγκόσμια και περιφερειακά μέτρα βρίσκονται σε εξέλιξη για τον μετριασμό των κινδύνων που προκαλούνται από αυτά και η δημιουργία μιας βιώσιμης κυκλικής οικονομίας είναι μια από τις συνολικές προσεγγίσεις που εκτείνονται σε βιομηχανίες, περιοχές και ακόμη και τελικούς καταναλωτές. Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών και προϊόντων είναι μία από τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας. Δεν στοχεύει μόνο πλαστικά απόβλητα, αλλά και άλλα, όπως βιομάζα και οργανική ύλη. Η επαναχρησιμοποίηση της βιομάζας και της οργανικής ύλης σε βιώσιμα προϊόντα είναι εμφανής στον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας και παρόμοιων τομέων σε σύγκριση με άλλους. Ενώ τα γεωργικά απόβλητα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοκαυσίμων, ζωοτροφών, βιοχημικών ενδιάμεσων κ.λπ., μία από τις πρωταρχικές χρήσεις είναι η παραγωγή λιπασμάτων με βάση βιολογικά προϊόντα ή βιο-λιπασμάτων.

Η ευρωπαϊκή γεωργία παραδοσιακά βασίζεται στις εισαγωγές και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα χημικά λιπάσματα, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη χρήση βιολογικών. Μερικά από τα βασικά θρεπτικά συστατικά όπως το άζωτο και τα φωσφορικά άλατα είναι αναπόσπαστα στα λιπάσματα. Ο φωσφόρος είναι ένας πεπερασμένος πόρος και η Ευρώπη έχει μια αμελητέα πηγή φωσφόρου. Ο κύκλος ανάκτησης αζώτου είναι έντασης ενέργειας και επηρεάζει τον κύκλο παραγωγής τροφίμων. Και οι δύο μπορούν επίσης να επηρεάσουν την ποιότητα του νερού και του αέρα. Τα λιπάσματα βιολογικής βάσης μπορούν να βοηθήσουν στον μετριασμό των βασικών προκλήσεων που συνδέονται με τα παραδοσιακά λιπάσματα. Εκτός από την προφανή συμβολή του στην αειφορία, μπορεί επίσης να ξεπεράσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη μείωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης της διατροφής του εδάφους μέσω φυσικών διεργασιών. Από την άποψη της καινοτομίας, ενθαρρύνει την καινοτομία, τις ερευνητικές προσπάθειες και ακόμη και τις επενδύσεις όχι μόνο στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και των προϊόντων αλλά και στην κυκλική οικονομία.

Υιοθέτηση λιπασμάτων με βάση βιολογικά προϊόντα

Προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν:

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα λιπάσματα με βάση τα βιολογικά προϊόντα, η εμπορική υιοθέτηση βρίσκεται ακόμη σε αρχικά στάδια, λόγω διαφόρων συντελεστών. Ενώ οι υφιστάμενοι κανονισμοί αντιμετωπίζουν την Ευρώπη και σε ορισμένες περιπτώσεις, το Ηνωμένο Βασίλειο ως ενιαία αγορά και διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, αυτό δεν ισχύει για τους βιολογικούς. Τα διαφορετικά εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί καθιστούν δύσκολη για τους κατασκευαστές να πωλούν σε διάφορες χώρες και, ως εκ τούτου, περισσότερα από τα μισά από τα παραγόμενα λιπάσματα με βάση τα βιολογικά προϊόντα παραμένουν στη χώρα προέλευσης, διαταράσσοντας το ισοζύγιο προσφοράς-ζήτησης. Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση της βιωσιμότητας της συμπερίληψης βιολογικών / οργανικών λιπασμάτων στο πλαίσιο των κανονισμών για τα λιπάσματα και την παροχή πρόσβασης στο σήμα CE μπορούν να ξεπεράσουν ορισμένες από τις δυσκολίες, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα και την ασφάλεια που σχετίζονται με τα προϊόντα με σήμανση CE.

Ο σχεδιασμός και οι τεχνολογίες που μπορούν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση γεωργικών υποπροϊόντων και άλλων συστατικών βιολογικών αποβλήτων ως πρώτων υλών (είτε είναι πρωτογενείς είτε δευτερεύουσες) για τη βιομηχανία λιπασμάτων μπορεί δυνητικά να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αποτελεσματικών λύσεων ανάκτησης θρεπτικών συστατικών, τεχνολογιών βιοδιυλιστηρίων που μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη ενός πιο αποτελεσματική αλυσίδα αξίας λιπασμάτων και γεωργίας. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα θα ήταν η μειωμένη εξάρτηση από τις εισαγωγές, ειδικά για τις πρώτες ύλες, η ελαχιστοποίηση της εξάντλησης των πόρων και ακόμη και η ενδεχόμενη μείωση των συνολικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας λιπασμάτων.

Βελτιστοποίηση της χρήσης ροών πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά όπως κοπριά, λάσπη λυμάτων και απορρίμματα τροφίμων για την παραγωγή βιο-λιπασμάτων για γενικό σκοπό και συγκεκριμένη δράση Παρά τα αντιληπτά οφέλη αυτών των ρευμάτων, η ανάκτηση θρεπτικών ουσιών διέπεται από υψηλές απώλειες διαρροής και χαμηλή απόδοση. Η βελτίωση του χειρισμού και της αποθήκευσης μπορεί ενδεχομένως να ξεπεράσει ορισμένες απώλειες. Η ανάπτυξη τεχνικών επεξεργασίας που βοηθούν στη μετατροπή της κοπριάς σε συμπυκνωμένο προϊόν, καλύτερη σταθεροποίηση και τεχνικές εξαγωγής θρεπτικών ουσιών από λάσπη, καλύτερη συλλογή και ροή διεργασίας για τη χρήση απορριμμάτων τροφίμων ως πρώτη ύλη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη προϊόντων πλούσιων σε θρεπτικά συστατικά με βέλτιστη βιοδιαθεσιμότητα.

Κάλεσμα για δράση:

Ολοκληρωμένα τεχνολογικά έργα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο Ε & Α, από πρωτότυπα έως πειράματα πλήρους πεδίου έως εμπορικές δοκιμές. αναπτυξιακές προσπάθειες για τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της τεχνολογικής επικύρωσης · αφιερωμένη έρευνα για την ανάπτυξη λιπασμάτων από καθεμία από τις ροές αποβλήτων και τη δυνατότητα εφαρμογής καθενός.

Έργα που μπορούν να βοηθήσουν στον εξορθολογισμό της συλλογής και της ανάκτησης αποβλήτων για να εξασφαλίσουν σταθερή προμήθεια πρώτων υλών και πρώτων υλών.

Προσπάθειες χαρτογράφησης, εκτίμησης και επικύρωσης των θρεπτικών συστατικών των πλευρικών ρευμάτων και των βιολογικών αποβλήτων και τεχνολογική ανάπτυξη για την παραγωγή μεγάλης κλίμακας.

Επιτόπιες δοκιμές και επιστημονική επικύρωση της βιοδιαθεσιμότητας και των επιπτώσεων των βιο-λιπασμάτων στο προφίλ θρεπτικών ουσιών του εδάφους και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των οργανικών ρύπων να προσδιορίσουν τα καταλληλότερα λιπάσματα βιολογικής βάσης με την υψηλότερη αγροοικονομική απόδοση.

Διεγερτικά που ενθαρρύνουν τους αγρότες και τους παραγωγούς να χρησιμοποιούν και να κατασκευάζουν λιπάσματα με βάση τα βιολογικά προϊόντα, χωρίς περιορισμούς σε φορολογικές ελαφρύνσεις και φορολογικές επιδοτήσεις.

Η τελική λέξη

Με συνεχή εστίαση στην κυκλική οικονομία, διερευνούνται καινοτόμες και νέες διαδικασίες για την ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από διάφορες ροές αποβλήτων. Η χρήση ανακτηθέντων θρεπτικών συστατικών για την παραγωγή λιπασμάτων που μπορούν ενδεχομένως να αντικαταστήσουν τα συμβατικά λιπάσματα είναι βασική ροή εσόδων για εταιρείες ανακύκλωσης και καθαρής τεχνολογίας. Παρά τα διάφορα οφέλη αυτών των λιπασμάτων, η εμπορική επιτυχία ευρείας κλίμακας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους αγρότες και τους καλλιεργητές. Αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν ως ένα εφάπαξ, νέο προϊόν ή μια ενδιαφέρουσα τεχνική που μπορεί να αντιμετωπιστεί ως πείραμα. Τα λιπάσματα με βάση τα βιολογικά προϊόντα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να είναι σύμφωνο με την αντίληψή τους για την κυκλική οικονομία και τη βιωσιμότητα. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να διεξαχθεί και να διασφαλιστεί περισσότερη έρευνα σχετικά με τις ιδιότητες, τους διαφοροποιητικούς παράγοντες και τα πλεονεκτήματα που οι αγρότες και οι καλλιεργητές θα θεωρήσουν σημαντικά. Αυτό θα ήταν ζωτικής σημασίας για την αγροτική κοινότητα να επιλέξει λιπάσματα με βάση τα βιολογικά προϊόντα έναντι των συμβατικών τους ομολόγων προχωρώντας προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Aarthi Janakiraman, Διευθυντής Έρευνας, Chemicals and Advanced Materials στο TechVision, Frost & Sullivan

Πηγή: agrocapital.gr

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.

Κατεβαστε το περιοδικο:

Διαβάστε ακόμα:

Στοιχεια επικοινωνιας:

SHAPE I.K.E. - ΚΡΗΤΗΣ 13, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ,
Τ. 2102723628, 2102718583, F. 2102798487
www.bioenergynews.gr

γραφτειτε στο newsletter μασ:

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του κλάδου της βιοενέργειας και να λαμβάνετε τα πιο πρόσφατα επιστημονικά άρθρα.